INICIATÍVA NA PODPORU UDRŽATEĽNÉHO TURIZMU A HOTELIERSTVA NA SLOVENSKU

Odvetvie cestovného ruchu zaznamenáva globálny nárast, HORECA segment (hotely, reštaurácie, kaviarne, podujatia) ako jeho dôležitý pilier sú zodpovedné za to, aby tento rast bol v súlade s princípmi trvalo udržateľného rastu. Vyše 20% emisií v turizme má na svedomí práve HORECA segment. Cestovný ruch tvorí 5% globálnych skleníkových plynov, do roku 2035 sa očakáva nárast podielu turizmu na tvorbe CO2 na 11,5%.

V sektore hotelov a reštaurácií rastie dopyt po eco-friendly službách. Naša iniciatíva prináša osvedčené postupy a nástroje pre eco-friendly hotely a usporiadanie ekologicky zodpovedného podujatia.

Prinášame transparentný zelený program pre hotely, gastro prevádzky a podujatia, s cieľom neustále zlepšovať náš environmentálny prístup.

Zaväzujeme sa k udržateľnosti a neustále hľadáme nové možnosti na zníženie dopadov nášho podnikania na životné prostredie.

Náš záväzok a prijaté opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov sú zdieľané a komunikované našim zákazníkom, zamestnancom a dodávateľom.

Chceme inšpirovať a povzbudiť maximum zainteresovaných strán, aby sa spolu s nami vydali rovnakým smerom a spoločne prispeli k zníženiu globálneho vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie.

Prihlásením sa a podpísaním Iniciatívy sa hotelier zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na:

 • Podporu hodnôt trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacich princípov (etická transparentnosť, dodržiavanie zákonov a nariadení, dodržiavanie ľudských práv);
 • Znížovanie spotreby energie a vody;
 • Znižovanie, separáciu a zhodnocovanie množstvo odpadu z prevádzky;
 • Realizovať ekologickú nákupnú politiku a obstarávanie (lokáne, fair-trade, eko produkty);
 • Zvýšovanie povedomia dodávateľov a spolupracovníkov o trvalo udržateľnom rozvoji;
 • Zdieľanie hodnôt trvalo udržateľného rozvoja so svojimi hosťami;
 • Motivovať a inšpirovať hotelových hostí, aby sa počas svojho pobytu podieľali na tomto ekologickom prístupe;
 • Vytvárať pre svojich zamestnancovoptimálne a motivujúce pracovné podmienky;
 • Podporovať prírodné a kultúrne dedičstvo danej oblasti a regiónu;
 • Merať dosiahnutý pokrok, udržiavať a komunikovať svoj prístup k trvalo udržateľnému rozvoju, udržiavať a naďalej zlepšovať svoje iniciatívy
 • Minimalizovať negatívny vplyv ubytovacích zariadení a organizovaných podujatí na životné prostredie a zlepšiť jeho začlenenie do miestneho prostredia.
 • Uspokojiť rastúci dopyt „zodpovedných“ cestujúcich a priniesť na slovenský trh väčšie zapojenie hotelov, reštaurácií, kaviarní (HORECA sektora) do „trvalo udržateľného“ podnikania
 • Sme platforma, ktorá podporuje hotely a HORECA segment v zavádzaní inovatívnych opatrení v prospech trvalo udržateľného rozvoja zameraného na hotelierstvo, gastroprevádzky a podujatia organizované na Slovensku
 • Trh zeleného cestovného ruchu globálne čoraz intenzívnejšie rastie a stáva sa trendom:
  – 62% klientov berie pri výbere hotelov často alebo vždy do úvahy životné prostredie (Tripadvisor)
  – 45% hostí je ochotných platiť vyššiu ceny za izbu na podporu udržateľnosti (správa Cornell Hospitality)
  – Pre 46% cestovateľov „trvalo udržateľné cestovanie“ = pobyt v „zelených“ hoteloch (správa Sustainable Travel Report, Booking.com, 2018)
  – V roku 2018 plánovalo viac ako 2/3 (68%) cestujúcich využiť ekologické ubytovanie (správa STR, Booking.com, 2018)
  – 87% chce cestovať trvalo udržateľne, 39% často alebo vždy chcú chce cestovať trvalo udržateľne (správa STR, Booking.com, 2018)
 • Sprísňujúca sa legislatíva
 • Rastúca klimatická uvedomelosť, trend preferencie trvalo udržateľných hotelov
 • Zlepšenie efektivity a úspora nákladov (energie, voda, odpad)
 • Minimalizácia uhlíkovej stopy, tvorby odpadu a food waste
 • Konkurenčná výhoda, posilňuje sa imidž značky, rastie lojalita zákazníkov

Uvádzame niekoľko príkladov iniciatív, ktoré eco-friendly hotely uskutočňujú, čo sa okrem iného premieta do:

 • Mesačného monitorovania spotreby energie a vody a prijatie účinných na zníženie ich spotreby
 • Efektívnejšieho obstarávania, zásobovania zameraného na lokálne suroviny, fair-trade alebo na ekologické poľnohospodárstvo
 • Úplného vylúčenia používania jednorazových plastových a nerecyklovateľných produktov
 • Predchádzania vzniku a triedenia recyklovateľného odpadu, obmedzenia a bezpečnej likvidácie nebezpečného odpadu a mimoriadna pozornosť je venovaná odpadom z potravín.

BUĎTE ZMENOU!
BUĎTE ECO-RESPONSIBLE HOTEL

Máte záujem a chcete podporiť zopovedné podniky a hotely? Ubytujte sa v hoteloch označených brandom “ECO-RESPONSIBLE HOTEL”. Máte záujem prevádzkovať Vaše ubytovacie zariadenie, gastronomickú prevádzku alebo usporiadať spoločenské podujatie ekologickým spôsobom? Staňte sa súčasťou iniciatívy “ECO-RESPONSIBLE HOTEL”.

ZNÁMKA KVALITY „ECO-RESPONSIBLE HOTEL“

Bude poskytnutá iba tým prevádzkam, ktoré preukázateľne konajú podstatne viac z hľadiska environmentálnej politiky, ako vyžaduje platná legislatíva a splnia kritériá v definovaných oblastiach hodnotenia.

INICIATÍVA V SÚLADE S CIEĽMI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OSN

Táto iniciatíva bola vypracovaná v kontexte princípov udržateľného turizmu v súlade so 17 Cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

Spolupracujeme s

Enter your keyword