ZELENÁ CHARTA

GREEN SLOVAKIA INDEX

Spájame zelené podniky a mestá prijatím dobrovoľných záväzkov udržateľnosti pre klimaticky neutrálne Slovensko

Projekt bol podporený grantom CIPE

CIEĽ INICIATÍVY

 • Posilnenie miery zapojenia miestnych podnikateľov do tvorby miestnych politík
 • Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, formou implementácie „EKO-udržateľných opatrení podnikov“ a podpora ich zavádzania zo strany samospráv na základe transparentne nastavených kritérií a pravidiel
 • Dobrovoľný záväzok samospráv a podnikov k opatreniam pre plnenie klimatických cieľov Slovenska a transformácii Slovenska na klimaticky neutrálnu krajinu do roku 2050

Signatári Zelenej Charty – Green Slovakia Index prijímajú dobrovoľný záväzok k udržateľným prístupom vrámci prevádzky podniku/ organizácie, alebo pri organizovaní podujatí pre rok 2022:

 • Podporovať ciele trvalo udržateľného rozvoja, či už z hľadiska vlastného riadenia, alebo vo vzťahu k iným subjektom/organizáciám
 • Znižovať spotrebu vody a energie
 • Znižovať tvorbu množstva odpadu predchádzaním vzniku odpadu, zvýšiť mieru separovania a recyklácie odpadu
 • Implementovať environmentálne zodpovednú nákupnú politiku
 • Podporovať čistú dopravu a opatrenia pre zníženie intenzity zásobovania a dopravy v centre mesta
 • Udržiavať čistotu a poriadok v okolí, vrátane zníženej hlučnosti
 • Prispievať k starostlivosti o rozvoj lokality, ochrane a podpore zelene v okolí
 • Preferovať využívanie zelenej energie z obnoviteľných zdrojov
 • Merať pokrok (pravidelné merania, porovnávanie, evidencia), trvalo implementovať a propagovať svoj udržateľný prístup
 • Informovať dodávateľov a vzdelávať zamestnancov o aktivitách trvalej udržateľnosti
 • Informovať hostí o cieľoch udržateľnosti a motivovať ich, aby sa počas svojho pobytu podieľali na ekologickom úsilí
 • Nebude deklarovať zavádzajúce a nepodložené informácie o EKO aktivitách (greenwashing)

PARTNERI INICIATÍVY

„Zelená“ transformácia ekonomiky si bude vyžadovať aj zmenu prístupu samospráv k podnikaniu. Obciam v súčasnosti chýbajú informácie, údaje a nástroje, ktoré by im umožnili zachytiť a kvantifikovať prístupy podnikateľov, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, identifikovať súčasný stav a trend v tejto oblasti a definovať opatrenia v kompetencii samosprávy. Samospráva naopak môže podporovať prístup k zelenému prechodu na miestnej úrovni formou finančných aj nefinančných opatrení,“ hovorí iniciátor projektu Rastislav Amrich z Inštitútu klimatickej neutrality

Viac informácií + PRESS kontakt

Rastislav Amrich
amrich@climateneutrality.org
+421 903 803 553

Enter your keyword