E3T transformácia na bezuhlíkovú ekonomiku: Energia, Technológie, Transport, Turizmus

Podporujeme urýchlenie transformácie smerom k reálne klimaticky neutrálnej krajine do roku 2050 #GREENSLOVAKIA

Čisté inovácie zahŕňajú nové technológie, výrobky a biznis aktivity, ktoré zlepšujú environmentálnu výkonnosť. Čisté inovácie umožňujú podporiť rozvoj všetkých odvetví hospodárstva, od tradičných sektorov závislých na prírodných zdrojoch až po výrobu a služby.

Čisté technológie – alebo cleantech – je oblasť hospodárstva zameraná výlučne na vývoj eko-inovácií novej generácie, ako sú systémy obnoviteľnej energie, biochemické látky alebo vozidlá bez emisií.

ČO JE TO KLIMATICKÁ NEUTRALITA?

Klimatická neutralita, na rozdiel od uhlíkovej neutrality, znamená zníženie emisií všetkých skleníkových plynov (nielen CO2) na minimum, pričom zvyšné, už vytvorené emisie, sú vykomepenzované (ušetrené) klimaticky pozitívnymi opatreniami (stromy, čisté technológie). Cieľ je znížiť čistý dopad na klímu na nulu, preto sa klimatická neutralita označuje skratkou net-zero.

KTO SME?

Inštitút klimatickej neutrality je slovenská nezisková organizácia s presahom svojej činnosti na krajiny V4. Sme 1. platforma pre eko-inovácie & green business na Slovensku a Vyšehradskom regióne. Našim cieľom je komunikovať tému, vytvárať iniciatívy a uľahčiť spoluprácu medzi podnikmi, startupmi, verejným sektorom a výskumnými inštitúciami s cieľom prispieť k ochrane klímy.

ČO ROBÍME

Spájame podnikateľov, filantropov a inšpiratívnych lídrov. Chceme vytvoriť silnú regionálnu komunitu, ktorá bude schopná riadiť zmenu smerom k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a prispeje k rastu cleantech & green business sektora. Inšpirujeme, informujeme a podporujeme podniky, poskytujeme analytické a konzulting služby.

O NÁS

Máme skúsenosti s riadením turizmu a enviromentálnej politiky v štátnej správe, v profesijných organizáciách s celoslovenským dosahom, ale aj s dlhodobou implementáciou opatrení udržateľného rozvoja a rozvoja turizmu v súkromnom sektore.

Zameriaváme sa na 3 ciele:

 • Zmena podnikateľských modelov na zelené a udržateľné
  Veríme, že podniky môžu byť hybnou silou environmentálneho a udržateľného rozvoja spoločnosti
 • Čistá energia a eko-inovácie na riešenie klimatických zmien a ochranu našich prírodných zdrojov
  Veríme, že podniky majú veľkú úlohu pri prekonávaní výziev, ktorým ľudstvo čelí
 • Klimatická zmena je príležitosť pre podniky
  Pomáhame firmám a začínajúcim podnikateľom budovať a rozvíjať riešenia, ktoré majú pozitívny environmentálny a ekonomický vplyv

BUĎTE ZMENOU!
BUDŤE LÍDROM V UDRŽATEĽNOSTI, INOVÁCIACH A EKO RIEŠENIACH

Naším cieľom je urýchliť prechod na bezuhlíkové hospodárstvo. Našou víziou je žiť v čistom, inovatívnom a udržateľnom prostredí. Naším poslaním je pomôcť urýchliť zmenu. Pripojte sa k nám a podporte transformáciu podnikov, miest a obcí, aby konali v oblasti zmeny klímy. Prijímaním opatrení v oblasti klímy sa staňte súčasťou spoločností a obcí. Staňte sa súčasťou #greenslovakia. Potrebujete poradiť, ako urobiť svoju firmu / municipalitu ekologickejšou a udržateľnejšou?

Ste zelená alebo inovatívna firma/municipalita? Dajte o sebe vedieť.

PROJEKTY & INICIATÍVY

Projekt Zeleného & Udržateľného Slovenska so zameraním aktivít aj na krajiny Vyšehradského regiónu

Iniciatíva propagujúca zodpovedný a zelený biznis sektor a prechod na klimaticky neutrálnu ekonomiku

Iniciatíva pre environmentálne, ekonomicky a socio-kultúrne udržateľný rozvoj turizmu

MISIA & VÍZIA

Klimatická zmena je realitou. Pred nami je výzva dosiahnutia klimatickej neutrality a zníženia produkcie skleníkových plynov. Klimatická zmena bude mať čoraz väčší vplyv na spoločnosť, ekonomiky, mestá a firmy. Týka sa to každého z nás. Slovensko prijalo záväzok byť do roku 2050 klimaticky neutrálnou krajinou. Poznáme cieľ, ale nevieme ako na to. Potrebujeme RIEŠENIA!  Tie prinášajú nové čisté technológie a eko-inovácie, tvoriace základ zelenej, zdieľanej a obehovej ekonomiky. Chceme presadzovať riešenia pre zabránenie ďalšej straty biodiverzity a ničenia prírodného bohatstva. Najefektívnejšia technológia dekarbonizácie už existuje. Voláme ju STROMY. Inštitút klimatickej neutrality prináša víziu Slovenska: zelenej, udržateľnej, inovatívnej krajiny. Sme iniciatíva na podporu a propagáciu väčšej environmentálnej zodpovednosti korporátneho sektora, verejného sektora a každého jednotlivca. Podporujeme, propagujeme a realizujeme rozvoj a šírenie čistých technológií, opatrení, projektov a iniciatív šetrných k životnému prostrediu. Prispievame k vytváraniu kontaktov a networkingu medzi verejnými a súkromnými aktérmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Konajme zodpovedne, buďme zmenou!

Zameriavame sa na 3 oblasti činnosti:

 • poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti rozvoja zeleného podnikania, rozvoja čistých inovácií, startupov a možností financovania
 • zvýšiť povedomie o možnostiach riešení a propagovať environmentálne zodpovedné a udržateľné iniciatívy korporátneho sektora
 • zlepšiť výmenu skúseností a poznatkov prostredníctvom regionálnej spolupráce a vytváraní partnerstiev s inými organizáciami a sieťami na Slovensku a v zahraničí

HLAVNÉ TÉMY

Green Business

Úspech prostredníctvom udržateľnosti znižovaním karbónovej stopy

Cleantech & Eko Inovácie

Inovatívne a efektívne riešenia klimatických výziev ponúkajúce konkurenčnú výhodu

Smart Cities

Energetická účinnosť - Doprava - Komunikácia

Čistá Energia & Skladovanie

Obnoviteľné zdroje energie, Geotermálna energia, Energetická účinnosť, Skladovanie energie

Čistá & E-mobilita

Smart, čistá a trvalo udržateľnejšia mobilita. Nové a inovatívne riešenia - zdieľané "sharing" riešenia

Obehová & Zelená Ekonomika

Udržateľné a inovatívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou a minimalizáciou spotreby surovín

Zelené Financovanie

Granty a finančné poradenstvo: podpora prístupu k financovaniu a investíciám na národnej a európskej úrovni

Udržateľný Turizmus

ReThink, ReUse and ReCycle - smerom k ekologickej a ekonomickej udržateľnost turizmu

Odpady & Voda

Systémy recyklácie a zefektívnenia zhodnotenia odpadov. Čistenie vody a odpadových vôd

Spolupracujeme s

Enter your keyword