INICIATÍVA NA PODPORU UDRŽATEĽNÉHO TURIZMU A HOTELIERSTVA NA SLOVENSKU

Odvetvie cestovného ruchu napriek súčasnej kríze dlhodobo zaznamenáva globálny nárast, HORECA segment (hotely, reštaurácie, kaviarne, podujatia) ako jeho dôležitý pilier sú zodpovedné za to, aby tento rast bol v súlade s princípmi trvalo udržateľného rastu. Vyše 20% emisií v turizme má na svedomí práve HORECA segment. Cestovný ruch tvorí 5% globálnych skleníkových plynov, po zotavení z covid-19 krízy sa do roku 2035 očakáva ďalší nárast významu turizmu a tým aj podielu na tvorbe CO2 na 11,5%.

V sektore hotelov a reštaurácií rastie dopyt po eco-friendly službách. Naša iniciatíva prináša osvedčené postupy a nástroje pre eco-friendly hotely a usporiadanie ekologicky zodpovedného podujatia.

Prinášame transparentný zelený program pre hotely, gastro prevádzky a podujatia, s cieľom neustále zlepšovať náš environmentálny prístup.

Zaväzujeme sa k udržateľnosti a neustále hľadáme nové možnosti na zníženie dopadov nášho podnikania na životné prostredie.

Náš záväzok a prijaté opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov sú zdieľané a komunikované našim zákazníkom, zamestnancom a dodávateľom.

Chceme inšpirovať a povzbudiť maximum zainteresovaných strán, aby sa spolu s nami vydali rovnakým smerom a spoločne prispeli k zníženiu globálneho vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie.

Prihlásením sa a podpísaním Iniciatívy sa hotelier zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na:

 • Podporu hodnôt trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacich princípov (etická transparentnosť, dodržiavanie zákonov a nariadení, dodržiavanie ľudských práv);
 • Znižovanie spotreby energie a vody;
 • Znižovanie, separáciu a zhodnocovanie množstvo odpadu z prevádzky;
 • Realizovanie ekologickej nákupnej politiky a obstarávania (lokálne, fair-trade, eko produkty);
 • Zvyšovanie povedomia dodávateľov a spolupracovníkov o trvalo udržateľnom rozvoji;
 • Zdieľanie hodnôt trvalo udržateľného rozvoja so svojimi hosťami;
 • Motivovanie a inšpirovanie hotelových hostí, aby sa počas svojho pobytu podieľali na tomto ekologickom prístupe;
 • Vytváranie optimálnych a motivujúcich pracovných podmienok pre svojich zamestnancov;
 • Podporovanie prírodného a kultúrneho dedičstva danej oblasti a regiónu;
 • Meranie dosiahnutého pokroku, udržiavanie a komunikáciu svojho prístupu k trvalo udržateľnému rozvoju, udržiavanie a ďalšie zlepšovanie svojich iniciatív
 • Minimalizovať negatívny vplyv ubytovacích zariadení a organizovaných podujatí na životné prostredie a zlepšiť jeho začlenenie do miestneho prostredia.
 • Uspokojiť rastúci dopyt „zodpovedných“ cestujúcich a priniesť na slovenský trh väčšie zapojenie hotelov, reštaurácií, kaviarní (HORECA sektora) do „trvalo udržateľného“ podnikania
 • Sme platforma, ktorá podporuje hotely a HORECA segment v zavádzaní inovatívnych opatrení v prospech trvalo udržateľného rozvoja zameraného na hotelierstvo, gastroprevádzky a podujatia organizované na Slovensku
 • Trh zeleného cestovného ruchu globálne čoraz intenzívnejšie rastie a stáva sa trendom:
  – 62% klientov berie pri výbere hotelov často alebo vždy do úvahy životné prostredie (Tripadvisor)
  – 45% hostí je ochotných platiť vyššiu ceny za izbu na podporu udržateľnosti (správa Cornell Hospitality)
  – Pre 46% cestovateľov „trvalo udržateľné cestovanie“ = pobyt v „zelených“ hoteloch (správa Sustainable Travel Report, Booking.com, 2018)
  – V roku 2018 plánovalo viac ako 2/3 (68%) cestujúcich využiť ekologické ubytovanie (správa STR, Booking.com, 2018)
  – 87% chce cestovať trvalo udržateľne, 39% často alebo vždy chcú chce cestovať trvalo udržateľne (správa STR, Booking.com, 2018)
 • Sprísňujúca sa legislatíva
 • Rastúca klimatická uvedomelosť, trend preferencie trvalo udržateľných hotelov
 • Zlepšenie efektivity a úspora nákladov (energie, voda, odpad)
 • Minimalizácia uhlíkovej stopy, tvorby odpadu a food waste
 • Konkurenčná výhoda, posilňuje sa imidž značky, rastie lojalita zákazníkov

Uvádzame niekoľko príkladov iniciatív, ktoré eco-friendly hotely uskutočňujú, čo sa okrem iného premieta do:

 • Mesačného monitorovania spotreby energie a vody a prijatie účinných na zníženie ich spotreby
 • Efektívnejšieho obstarávania, zásobovania zameraného na lokálne suroviny, fair-trade alebo na ekologické poľnohospodárstvo
 • Úplného vylúčenia používania jednorazových plastových a nerecyklovateľných produktov
 • Predchádzania vzniku a triedenia recyklovateľného odpadu, obmedzenia a bezpečnej likvidácie nebezpečného odpadu a mimoriadna pozornosť je venovaná odpadom z potravín.

BUĎTE ZMENOU!
BUĎTE ECO-RESPONSIBLE HOTEL

Máte záujem a chcete podporiť zopovedné podniky a hotely? Ubytujte sa v hoteloch označených brandom “ECO-RESPONSIBLE HOTEL”. Máte záujem prevádzkovať Vaše ubytovacie zariadenie, gastronomickú prevádzku alebo usporiadať spoločenské podujatie ekologickým spôsobom? Staňte sa súčasťou iniciatívy “ECO-RESPONSIBLE HOTEL”.

ZNÁMKA KVALITY „ECO-RESPONSIBLE HOTEL“

Bude poskytnutá iba tým prevádzkam, ktoré preukázateľne konajú podstatne viac z hľadiska environmentálnej politiky, ako vyžaduje platná legislatíva a splnia kritériá v definovaných oblastiach hodnotenia.

INICIATÍVA V SÚLADE S CIEĽMI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OSN

Táto iniciatíva bola vypracovaná v kontexte princípov udržateľného turizmu v súlade so 17 Cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

Spolupracujeme s

Enter your keyword